Algemene voorwaarden verhuur

Deze algemene voorwaarden zijn een integraal deel van het contract. De huurder verklaart zich bij reservatie van het materiaal automatisch akkoord met onderstaande tekt.

Verantwoordelijkheden van WildTrek

1.1 WildTrek verbindt zich ertoe het materiaal in zo goed mogelijke staat aan te bieden aan de huurder.

1.2 Eventuele defecten en sporen van slijtage worden bij aanvang van het huurcontract met de huurder doorgenomen teneinde disputen bij afloop van het huurcontract te vermijden.

1.3 WildTrek zal de identiteitsgegevens van de huurder niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan deze overeengekomen in het contract.

Verantwoordelijkheden van de huurder

1. Gebruik van het materiaal

1.1 Het gebruik van het verhuurde materiaal op niet-begeleide tochten is op eigen risico. WildTrek kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verlies van materiaal, ongevallen en/of fysieke letsels gedurende het gebruik van het verhuurde materiaal, noch voor schade toegebracht aan het materiaal door de huurder.

1.2 De huurder is verantwoordelijk voor het op tijd terugbezorgen van het verhuurde materiaal. In geval van laattijdige inlevering zal een boete worden aangerekend zoals vermeld in paragraaf 2.5 Dit geldt ook in geval van laattijdige inleveringen door overmacht (uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, oorlog, terrorisme,…).

1.3 De Huurder beschikt over de noodzakelijke verzekeringen gedurende de periode van het huurcontract.

1.4 Bij verlies, schade of diefstal van het materiaal brengt de huurder zo snel mogelijk WildTrek op de hoogte.

1.5 De huurder biedt het gehuurde materiaal niet te koop of te huur aan en stelt het niet ter beschikking van derden.

1.6 Jongeren onder de 18 jaar moeten bij gebruik van het materiaal steeds in het gezelschap zijn van een meerderjarige begeleider.

1.7 Het gehuurde materiaal wordt enkel gebruikt tussen zonsopkomst en zonsondergang.

1.8 Het gehuurde materiaal mag niet worden gebruikt door personen onder invloed van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen.

1.9 De huurder houdt zich aan de geldende wetgeving bij het gebruik van het gehuurde materiaal.

1.10 Daarnaast verbindt de huurder er zich toe zich te houden aan de specifieke veiligheidsvoorschriften zoals meegedeeld door WildTrek. Hij stelt zich tevens op de hoogte van de beknopte handleiding, hem ter beschikking gesteld door WildTrek via de website (www.wildtrek.be). Eventuele schade aan het materiaal ten gevolge van het niet naleven van al deze aanbevelingen zal worden verhaald op de huurder.

1.11 Het gebruik van de reddingsvest is ten allen tijde verplicht.

1.12 Om foutief gebruik van het materiaal te vermijden, verbindt de huurder er zich toe op eerlijke wijze informatie te verschaffen inzake de locatie waar het verhuurde materiaal zal worden gebruikt. WildTrek zal deze plannen evalueren, rekening houdende met de actuele condities (wetgeving, waterstanden en meteorologische omstandigheden) en de ervaring van de huurder. Bij negatief advies van WildTrek worden in onderling overleg alternatieven gezocht.

1.13 De huurder bezorgt het materiaal proper terug. Indien het materiaal vuil wordt terugbezorgd wordt een supplement aangerekend zoals vermeld in paragraaf 2.4.

2. Betaling

2.1 De uiterste betaaldatum is 10 dagen na ontvangst van de factuur. Indien het verschuldigde bedrag op dat moment niet is overgemaakt naar WildTrek wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd. Hierbij zullen geen kosten worden aangerekend.

2.2 De reservatie van het materiaal wordt pas voltooid na ontvangst van de verhuurprijs. De waarborg dient te zijn overgemaakt ten laatste 3 dagen voor aanvang van het contract. WildTrek verbindt zich ertoe de waarborg, verminderd met eventuele bijkomende kosten zoals hieronder vermeld, terug te storten binnen de 7 dagen na inlevering van het gehuurde materiaal door de huurder. Hou er rekening mee dat het, afhankelijk van uw financiële instelling, nog eens 1 à 3 dagen kunnen verlopen voordat het bedrag terug op de rekening van de huurder verschijnt.

2.3 Schade aan het materiaal die de grenzen van het redelijke voor de periode van het gebruik overstijgt, is ten laste van de huurder. Het verschuldigde bedrag zal worden afgetrokken bij terugstorting van de waarborg. Bij extreme schadegevallen staat WildTrek in voor de kosten van de verzending van het materiaal naar en herstelling ervan door de fabrikant, gevestigd in de Verenigde Staten. Bij verlies of onherstelbare schade van volgende losse onderdelen worden de volgende vaste kosten aangerekend:

 • Spanband: 2.00€
 • Paar neopreen sokken: 10.00€
 • Veldreparatiekit: 13.50€
 • Peddel: 20.00€
 • PVC spraydeck buis: 22.50€
 • Reddingsvest: 25.00€
 • Opblaaszak: 27.00€
 • Packliner: 29.00€
 • Spraydeck rok: 45.00€

2.4 Bij schadegevallen kan de terugstorting van het voorschot, verminderd met eventuele supplementen, uitgesteld worden voor onbepaalde duur tot er een raming kan worden gemaakt van de herstellingskosten.

2.5 Wanneer het materiaal te laat wordt terugbezorgd, zal een additionele kost van 30€/dag (inclusief BTW) worden aangerekend. Dit bedrag zal worden afgehouden bij terugstorting van de waarborg.

3. Annulering

3.1. De uiterste betaaldatum is 10 dagen na ontvangst van de factuur. Indien het verschuldigde bedrag op dat moment niet is overgemaakt naar WildTrek wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd. Hierbij zullen geen kosten worden aangerekend.

3.2. Bij annulering van de overeenkomst na betaling van de factuur worden de volgende kosten aangerekend:

 • Méér dan 30 dagen voor aanvang van het huurcontract: 10€ administratieve kosten.
 • 15-30 dagen voor aanvang van het huurcontract: 20% van de verhuurprijs + 10€ administratieve kosten.
 • 5-14 dagen voor aanvang van het huurcontract: 40% van de verhuurprijs + 10€ administratieve kosten.
 • Minder dan 5 dagen voor aanvang van het huurcontract: 60% van de verhuurprijs + 10€ administratieve kosten.

4. Algemeen

4.1. Deze voorwaarden zijn een integraal deel van de huurovereenkomst en kunnen niet worden aangepast tenzij middels een geschreven overeenkomst tussen de huurder en WildTrek, door beide partijen ondertekend.

4.2. Indien voor de rechtbank één of meerdere bepalingen van de bovenstaande voorwaarden als ongeldig of ontoepasbaar wordt bestempeld, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen.

4.3. Deze voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Elk juridisch dispuut inzake dit document zal worden beslecht voor een Belgische rechtbank.